FN-forbundets vedtægter

Vedtaget af Landsmødet, oktober 2018

 

 

§ 1. Formål

FN-forbundet er en landsdækkende non-profit organisation, der på et humanitært grundlag har til formål, oplysende og tværpolitisk, at arbejde for:

 

  1. styrkelse af interessen for De forenede Nationer (FN),
  2. forståelse af nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar for den internationale udvikling, og
  3. virkeliggørelse af de principper, som FN bygger på, med det mål at styrke FN som verdensorganisation, der kan sikre menneskerettighederne, håndhæve international retsorden, forebygge konflikter og skabe fred, sikkerhed, samarbejde og bæredygtig udvikling.

 

§ 2. Medlemsret

FN-forbundet bygger på a) individuelle medlemmer og b) kollektive medlemmer.

  1. Som individuelt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig FN-forbundets formål.
  2. Som kollektive medlemmer kan efter godkendelse af bestyrelsen optages institutioner og landsdækkende organisationer samt virksomheder, der ønsker at medvirke til fremme af FN-forbundets formål.

 

Medlemsret indtræder ved første betaling af kontingentet, dog opnås stemmeret ved landsmøder først en måned efter betalingen. Medlemsret ophører ved udmeldelse/restance af kontingent efter mindst to påkrav eller ved eksklusion, jf. § 14.

 

Der er tre kontingentkategorier for kollektive medlemmer: a) paraplyorganisationer og andre landsdækkende organisationer med mere end 500 medlemmer, b) mindre organisationer med mindre end 500 medlemmer, og c) virksomheder og institutioner med observatørstatus.

 

§ 3. Kontingent

Kontingentsatser for individuelle medlemmer samt minimumskontingentsatser for de tre kategorier af kollektive medlemmer fastsættes af landsmødet. Kontingent for kollektive medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 4. Landsmødet

Landsmødet er FN-forbundets øverste myndighed.

 

Landsmødets stemmeberettigede deltagere består af individuelle medlemmer og op til tre repræsentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra kategorierne a) og b), nævnt i § 2, forudsat at deres deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet. Stemmeret forudsætter den i § 2 nævnte betalingsfrist for kontingent. Ingen kan bære mere end en stemme. Repræsentanter for virksomheder og institutioner kategori c), jf. § 2, kan deltage som observatører i landsmødet. Det samme gælder individuelle medlemmer uden stemmeret.

 

Tidspunktet for afholdelse af landsmødet meddeles medlemmerne med mindst tre måneders varsel.  Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til vedtægterne skal være sekretariatet i hænde senest to måneder før landsmødet. Den endelige dagsorden og eventuelle ændringsforslag til vedtægterne udsendes til medlemmerne med mindst en måneds varsel. Kandidater, der ønsker at opstille til valg på landsmødet, skal meddele deres kandidatur til sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet.

 

Bestyrelsen fastsætter landsmødegebyr.  Landsmødets vedtagelser træffes ved simpelt flertal, såfremt intet andet er foreskrevet.

 

  1. Alle valg, ved hvilke der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foregår ved skriftlig afstemning.

 

  1. Ved valg af landsformand, næstformand og hovedkasserer anvendes følgende afstemningsmetode: Såfremt ingen af de foreslåede kandidater opnår mindst 50% af stemmerne ved første afstemning, stemmes mellem de to kandidater, som har opnået de højeste stemmetal.

 

  1. FN-forbundets hovedmedlemskategorier skal være repræsenteret, således at mindst et af de tre hverv varetages af et individuelt hhv. kollektivt medlem. Der stemmes i en valgforsamling. Valgene er gældende for to år, med forskudte valgperioder, således at landsformanden vælges på landsmødet lige år, og næstformand og hovedkasserer vælges på landsmødet ulige år.

 

  1. Ved valg af de 12 bestyrelsesmedlemmer anvendes følgende afstemningsmetode: Der stemmes i en valgforsamling, og hver landsmødedeltager skal stemme på syv kandidater. Valgt er de 12 personer, der opnår flest stemmer, dog med den klausul, at der blandt de 12 valgte bestyrelsesmedlemmer skal være mindst fire personer fra henholdsvis de individuelle og de kollektive medlemmer. Ved stemmelighed blandt kandidater afgørende for om en kandidat er valgt eller ikke valgt, foretages omvalg mellem disse. Kandidater der ikke opnår valg, vil være suppleanter i tilfælde af orlov eller fratræden blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer, i den rækkefølge de har modtaget stemmer.

 

Valgte til tillidsposter i FN-forbundet er indforstået med at disse valg offentliggøres.

 

Landsmødet kan efter bestyrelsens indstilling udpege æresmedlemmer af FN-forbundet.

 

§ 5. Ordinært landsmøde

Ordinært landsmøde afholdes hvert år i foråret.

 

Dagsordenen skal omfatte:

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af dirigent(er), landsmødesekretær(er), stemmetællere og redaktionsudvalg

3. Beretning

4. Økonomi, herunder fastlæggelse af individuelt kontingent samt minimumskontingent for kollektive medlemmer og godkendelse af forudgående års reviderede regnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af a) landsformand, b) næstformand og c) hovedkasserer

7. Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4D

8. Fremtidig virksomhed

9. Valg af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret og en parlamentarisk revisor

10. Eventuelt

 

Årsrapporterne/regnskaberne for de to foregående kalenderår er tilgængelige for medlemmerne forud for det ordinære landsmøde. Som bilag til landsmødets behandling af forslag til fastsættelse af kontingent fremlægger bestyrelsen foreløbige budgetter for de næste to kalenderår.

 

Landsmødets dirigent kan med tilslutning fra 2/3 af de stemmeberettigede landsmødedeltagere ændre rækkefølgen af dagsordenspunkterne.  Forretningsorden for landsmødet vedtages under dagsordenens pkt. 1.

 

§ 6. Ekstraordinært landsmøde

Ekstraordinært landsmøde afholdes, når bestyrelsens flertal eller mindst 1/10 af de individuelle medlemmer eller mindst 1/10 af de kollektive medlemmer stiller krav herom og samtidig fremsætter forslag til dagsorden. Mellem ordinært og ekstraordinært landsmøde skal forløbe minimum én måned.

 

§ 7. Folketingsgruppen

FN-forbundets folketingsgruppe består af de folketingsmedlemmer og ministre, der gennem medlemskab af folketingsgruppen ønsker at medvirke til formålets fremme.

Folketingsgruppen fastsætter selv sin organisation.

 

§ 8. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af a) landsformanden, næstformanden og hovedkassereren og b) de landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer. Desuden deltager observatører uden stemmeret fra kredsene og interessegrupperne i bestyrelsesmøderne.

Landsformanden tegner FN-forbundet, i dennes fravær næstformanden. Generalsekretæren meddeles prokura.

Bestyrelsen indkaldes af forretningsudvalget med mindst otte dages varsel med angivelse af dagsordenen. Bestyrelsen vedtager det årlige budget.

Bestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af de på landsmødet vedtagne prioriteringer og aktiviteter. Bestyrelsen kan foreslå kandidater og ønsker til profiler til landsmødets valg.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for forretningsudvalget.

Bestyrelsen ansætter generalsekretæren. Generalsekretæren er daglig leder af FN-forbundet.

 

§ 9. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af a) landsformanden, b) næstformanden og c) den landsmødevalgte hovedkasserer. Forretningsudvalget planlægger sammen med generalsekretæren bestyrelsens møder.

Forretningsudvalget indstiller budgetter til godkendelse af bestyrelsen og har - sammen med generalsekretæren - ansvaret for den daglige drift af organisationen.

Forretningsorden for forretningsudvalget fastsættes jf. § 9 af bestyrelsen.

 

§ 10. Orlov og udtræden

Såfremt et bestyrelsesmedlem bevilges orlov, eller helt udtræder af bestyrelsen, indsuppleres suppleanter i flg. § 4D. Såfremt formand, næstformand eller hovedkasserer bevilges orlov, eller helt udtræder af forretningsudvalget, indsupplerer bestyrelsen fra sin midte et nyt forretningsudvalgsmedlem, der skal komme fra samme medlemskategori som den udtrådte, for den resterende del af valgperioden.

 

 

§ 11. Årsrapporten/Regnskabet

Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporten/ regnskabet skal med revisorpåtegning hvert år forelægges landsmødet til godkendelse.

 

§ 12. Interessegrupper og lokale kredse

Medlemmer kan organisere sig i overensstemmelse med FN-forbundets formål i interessegrupper og lokale kredse, som f.eks. a) fortrinsvis beskæftiger sig med særlige dele af formålet, b) omfatter bestemte fag-, erhvervs- eller aldersgrupper, eller c) virker inden for lokale områder.  Ingen gruppe eller kreds kan tegne FN-forbundet uden bestyrelsens godkendelse.

 

FN-forbundets bestyrelse udarbejder et sæt standardvedtægter, som grundlag for den nye kreds vedtægter. Gruppens eller kredsens vedtægter, herunder deres bestemmelser om geografisk afgrænsning, godkendes af bestyrelsen.

 

Individuelle medlemmer af FN-forbundet er også medlemmer af en lokal kreds, hvis en sådan er oprettet for pågældendes geografiske område, og vil jævnligt modtage meddelelser fra denne.

 

§ 13. Eksklusion

Dersom et individuelt medlem eller et kollektivt medlem handler mod FN-forbundets formål eller vedtægter, kan bestyrelsen træffe beslutning om fratagelse af pågældendes medlemsrettigheder.

Bestyrelsens afgørelse kan forlanges forelagt førstkommende landsmøde.

 

§ 14. Vedtægtsændring

Disse vedtægter kan ændres af et landsmøde med 2/3 flertal.

 

§ 15. Opløsning

Opløsning af FN-forbundet kræver 2/3 flertal på to hinanden følgende landsmøder, ved hvilke der samtidig træffes beslutning vedr. anvendelsen af aktiver til et beslægtet formål.

 

§ 16. Overgangsbestemmelse

De nye vedtægter træder i kraft når de er vedtaget under landsmødet 2018's punkt 5. Til landsmødet 2018 ses bort fra kravet om at man skal meddele sit kandidatur 14 dage før landsmødet. Valget til bestyrelsen gennemføres som én valghandling: De 6 kandidater der opnår flest stemmer, opnår valg for perioden oktober 2018 til foråret 2020, de 6 efterfølgende valgte opnår valg for perioden oktober 2018 til foråret 2019, øvrige bliver suppleanter. Landsformanden vælges for perioden oktober 2018 til foråret 2020, næstformand og hovedkasserer opnår valg for perioden oktober 2018 til foråret 2019.

 

 

Gældende vedtægter, vedtaget på FN-forbundets landsmøde den 28. oktober 2018

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Landsmøde 2019

Skal du med til Landsmødet den 28. april? Så find alle de relevante bilag, tidsplan & dagsorden her.

Få et foredrag om FN

Leder du efter et foredrag om FN, om fredsbevaring eller noget helt tredje, så har vi meget muligt foredragsholderen

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail [email protected]