FN-forbundets vedtægter

Vedtaget af Landsmødet, oktober 2016

 

 

 

§ 1. Formål

FN-forbundet er en non-profit organisation, der har til formål på oplysende og tværpolitisk grundlag at arbejde for:

1.   styrkelse af interessen for Forenede Nationer,

2.   forståelse af nationernes gensidige afhængighed og fælles ansvar for den internationale udvikling, og

3.   virkeliggørelse af de principper, som Forenede Nationer bygger på, med det mål at udbygge Forenede Nationer til en verdensmyndighed, der kan sikre menneskerettighederne, håndhæve international retsorden, forebygge konflikter og skabe fred, sikkerhed, samarbejde og bæredygtig udvikling.

§ 2. Medlemsret

FN-forbundet bygger på a) individuelle medlemmer og b) kollektive medlemmer.

1)      Som individuelt medlem kan optages enhver, der tilslutter sig FN-forbundets formål.

2)      Som kollektive medlemmer kan efter godkendelse af bestyrelsen optages institutioner og landsdækkende organisationer samt virksomheder, der ønsker at medvirke til fremme af FN-forbundets formål.

Medlemsret indtræder ved første betaling af kontingentet, dog opnås stemmeret ved landsmøder først en måned efter betalingen. Medlemsret ophører ved udmeldelse/restance af kontingent efter mindst to påkrav eller ved eksklusion, jf. § 14.

Der er tre kontingentkategorier for kollektive medlemmer: a) paraplyorganisationer og andre landsdækkende organisationer med mere end 500 medlemmer, b) mindre organisationer med mindre end 500 medlemmer, og c) virksomheder og institutioner med observatørstatus.


§ 3. Kontingent

Kontingentsatser for individuelle medlemmer samt minimumskontingentsatser for de tre kategorier af kollektive medlemmer fastsættes af landsmødet. Kontingent for kollektive medlemmer skal godkendes af bestyrelsen.

§ 4. Landsmødet

Landsmødet er FN-forbundets øverste myndighed.

Landsmødets stemmeberettigede deltagere består af individuelle medlemmer og op til tre repræsentanter for hvert af de kollektive medlemmer fra kategorierne a) og b), nævnt i § 2, forudsat at deres deltagelse er anmeldt skriftligt til sekretariatet senest 14 dage forud for landsmødet. Stemmeret forudsætter den i § 2 nævnte betalingsfrist for kontingent. Ingen kan bære mere end en stemme. Repræsentanter for virksomheder og institutioner kategori c), jf. § 2, kan deltage som observatører i landsmødet. Det samme gælder individuelle medlemmer uden stemmeret.

Tidspunktet for afholdelse af landsmødet bekendtgøres i organisationens blad og/eller skriftligt til medlemmerne med mindst tre måneders varsel.  Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til vedtægterne skal være sekretariatet i hænde senest to måneder før landsmødet. Den endelige dagsorden og eventuelle ændringsforslag til vedtægterne udsendes til medlemmerne med mindst en måneds varsel.

Bestyrelsen fastsætter landsmødegebyr.  Landsmødets vedtagelser træffes ved simpelt flertal, såfremt intet andet er foreskrevet.

A. Alle valg, ved hvilke der er opstillet flere kandidater, end der skal vælges, foregår ved skriftlig afstemning.

B. Ved valg af landsformand, næstformand og hovedkasserer anvendes følgende afstemningsmetode: Såfremt ingen af de foreslåede kandidater opnår mindst 50% af stemmerne ved første afstemning, stemmes mellem de to kandidater, som har opnået de højeste stemmetal.

C. Ved valg af to øvrige forretningsudvalgsmedlemmer vælges det ene medlem af og blandt repræsentanterne for de kollektive medlemmer (kategori a og b) og det andet medlem af og blandt de individuelle medlemmer. Såfremt ingen af de foreslåede kandidater opnår mindst 50% af stemmerne ved første afstemning, stemmes mellem de to kandidater, som har opnået de højeste stemmetal.

D. Ved valg af de 12 bestyrelsesmedlemmer anvendes følgende afstemningsmetode: Der stemmes i en valgforsamling, og hver landsmødedeltager skal stemme på syv kandidater. Valgt er de 12 personer, der opnår flest stemmer, dog med den klausul, at der blandt de 12 valgte bestyrelsesmedlemmer skal være mindst fire personer fra henholdsvis de individuelle og de kollektive medlemmer. Ved stemmelighed blandt kandidater afgørende for om en kandidat er valgt eller ikke valgt, foretages omvalg mellem disse. Kandidater der ikke opnår valg, vil være suppleanter i tilfælde af orlov eller fratræden blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer, i den rækkefølge de har modtaget stemmer.

E. Ved valg af de 26 repræsentantskabsmedlemmer anvendes følgende afstemningsmetode: Der stemmes i to valgforsamlinger: de individuelle og repræsentanter for de kollektive medlemmer, der hver vælger 13. Hver landsmødedeltager skal stemme på syv kandidater. Ved stemmelighed blandt kandidater afgørende for om en kandidat er valgt eller ikke valgt, foretages omvalg mellem disse. Kandidater der ikke opnår valg, vil være suppleanter i tilfælde af orlov eller fratræden blandt de valgte repræsentantskabsmedlemmer, i den rækkefølge de har modtaget stemmer.

Landsmødet kan efter bestyrelsens indstilling udpege æresmedlemmer af FN-forbundet.


§ 5. Ordinært landsmøde

Ordinært landsmøde afholdes hvert andet år (lige årstal).

Dagsordenen skal omfatte:

1. Godkendelse af forretningsorden

2.      Valg af dirigent(er), landsmødesekretær(er), stemmetællere og redaktionsudvalg

  1. Beretning
  2. Økonomi, herunder fastlæggelse af individueltkontingent samt minimumskontingent for kollektive medlemmer
  3. Indkomne forslag
  4. Opstilling af kandidater
  5. Valg af a) landsformand, b) næstformand

c) hovedkasserer og d) yderligere to forretningsudvalgsmedlemmer

  1. Valg af 12 bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4D
  2. Fremtidig virksomhed
  3. Valg af 26 repræsentantskabsmedlemmer og evt. suppleanter jf. § 4E. De individuelle medlemmer vælger 13 repræsentantskabsmedlemmer, og repræsentanter for de kollektive medlemmer vælger 13 repræsentantskabsmedlemmer
  4. Valg af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret og en parlamentarisk revisor
  5. Eventuelt

Årsrapporterne/regnskaberne for de to foregående kalenderår uddeles til deltagerne på det ordinære landsmøde og skal kunne rekvireres ved henvendelse til sekretariatet otte dage før landsmødets afholdelse. Som bilag til landsmødets behandling af forslag til fastsættelse af kontingent fremlægger bestyrelsen foreløbige budgetter for de næste to kalenderår.

Landsmødets dirigent kan med tilslutning fra 2/3 af de stemmeberettigede landsmødedeltagere ændre rækkefølgen af dagsordenspunkterne.  Forretningsorden for landsmødet vedtages under dagsordenens pkt. 1. Forretningsordenen fastlægger blandt andet tidsfrister for opstilling af kandidater til valgene.


§ 6. Ekstraordinært landsmøde

Ekstraordinært landsmøde afholdes, når bestyrelsens flertal, mindst 1/3 af repræsentantskabet eller mindst 1/10 af de individuelle medlemmer eller mindst 1/10 af de kollektive medlemmer stiller krav herom og samtidig fremsætter forslag til dagsorden. Mellem ordinært og ekstraordinært landsmøde skal forløbe minimum én måned.


§ 7. Folketingsgruppen

FN-forbundets folketingsgruppe består af de folketingsmedlemmer og ministre, der gennem medlemskab af folketingsgruppen ønsker at medvirke til formålets fremme.

Folketingsgruppen fastsætter selv sin organisation.

 

§ 8. Repræsentantskabet

Repræsentantskabet består af a) bestyrelsen, b) 26 landsmødevalgte repræsentantskabsmedlemmer, 13 fra hver valgforsamling og c) en repræsentant fra hver af de godkendte kredse og interessegrupper.

Repræsentantskabet mødes normalt to gange årligt.

Alle kollektive medlemmers kontaktpersoner har adgang til at overvære repræsentantskabsmøderne.

Repræsentantskabets opgave er at følge opfyldelsen af de strategi- og handlingsplaner, der er vedtaget af landsmødet samt at foretage eventuelle justeringer af sådanne.

Det reviderede regnskab skal forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

Bestyrelsen indkalder til repræsentantskabsmøder.

Repræsentantskabet fastlægger selv sin forretningsorden.


§ 9. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af a) landsformanden, næstformanden, hovedkassereren og de to øvrige forretningsudvalgsmedlemmer

og b) de landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer.

Desuden deltager observatører uden stemmeret fra kredsene og interessegrupperne i bestyrelsesmøderne. Antallet af observatører kan ikke overstige fem.

Landsformanden tegner FN-forbundet, i dennes fravær næstformanden. Generalsekretæren meddeles prokura.

Bestyrelsen indkaldes af forretningsudvalget med mindst otte dages varsel med angivelse af dagsordenen. Bestyrelsen vedtager det årlige budget.

Bestyrelsen har ansvaret for gennemførelsen af de på landsmødet vedtagne prioriteringer og aktiviteter. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for forretningsudvalget.

Bestyrelsen ansætter generalsekretæren. Generalsekretæren er daglig leder af FN-forbundet.

 

§ 10. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af a) landsformanden, b) næstformanden, c) den landsmødevalgte hovedkasserer og d) de to øvrige landsmødevalgte forretningsudvalgsmedlemmer. Forretningsudvalget planlægger sammen med generalsekretæren bestyrelsens og repræsentantskabets møder.

Forretningsudvalget indstiller budgetter til godkendelse af bestyrelsen og har - sammen med generalsekretæren - ansvaret for den daglige drift af organisationen.

Forretningsorden for forretningsudvalget fastsættes jf. § 9 af bestyrelsen.


§ 11. Orlov og udtræden

Såfremt et bestyrelses- eller repræsentantskabsmedlem bevilges orlov, eller helt udtræder af bestyrelsen hhv. repræsentantskab, indsuppleres suppleanter i flg. § 4D og § 4E.

Såfremt formand, næstformand eller hovedkasserer bevilges orlov, eller helt udtræder af forretningsudvalget, konstitueres et af de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer af bestyrelsen til posten, og bestyrelsen indsupplerer fra sin kreds nyt forretningsudvalgsmedlem, der skal komme fra samme medlemskategori som den konstituerede. Såfremt et af de to øvrige forretningsudvalgsmedlemmer bevilges orlov eller helt udtræder af forretningsudvalget, konstituerer bestyrelsen fra sin kreds nyt forretningsudvalgsmedlem, der skal komme fra samme medlemskategori som det forretningsudvalgsmedlem, som udtræder af forretningsudvalget.

 

§ 12. Årsrapporten/Regnskabet

Regnskabsåret følger kalenderåret. Årsrapporten/ regnskabet skal med revisorpåtegning hvert år forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

§ 13. Interessegrupper og lokale kredse

Medlemmer kan organisere sig i overensstemmelse med FN-forbundets formål i interessegrupper og lokale kredse, som f.eks. a) fortrinsvis beskæftiger sig med særlige dele af formålet, b) omfatter bestemte fag-, erhvervs- eller aldersgrupper, eller c) virker inden for lokale områder.  Ingen gruppe eller kreds kan tegne FN-forbundet uden bestyrelsens godkendelse.  Gruppens eller kredsens vedtægter, herunder deres bestemmelser om geografisk afgrænsning, godkendes af bestyrelsen.

 

§ 14. Eksklusion

Dersom et individuelt medlem eller et kollektivt medlem handler mod FN-forbundets formål eller vedtægter, kan bestyrelsen træffe beslutning om fratagelse af pågældendes medlemsrettigheder.

Bestyrelsens afgørelse kan forlanges forelagt førstkommende landsmøde.

 

§ 15. Vedtægtsændring

Disse vedtægter kan ændres af et landsmøde med 2/3 flertal.

 

§ 16. Opløsning

Opløsning af FN-forbundet kræver 2/3 flertal på to hinanden følgende landsmøder, ved hvilke der samtidig træffes beslutning vedr. anvendelsen af aktiver til et beslægtet formål.

 

 

Gældende vedtægter, vedtaget på FN-forbundets landsmøde den 30. oktober 2016

Aktuelt

Det sker i FN-forbundet

Få overblikket over arrangementer med FN i fokus

Ildsjæle for verdensfreden hædres

FN-forbundet blev dannet i 1970, men vores rødder kan spores helt tilbage til 1882 og Nobels Fredsprismodtager Frederik Bajer. Sammen med hans hustru, Matilde Bajer, dedikerede parret deres liv til at skabe forandring til det bedre for de mange. Det hædres nu med en mindeplade.

United in Change

I denne uge begynder vores nyeste kursus, United in Change, støttet af Erasmus+. Formålet er udbygge forståelsen for behovet for og vigtigheden af det multilaterale samarbejde blandt unge.

FN-forbundet · Tordenskjoldsgade 25 st.th. · 1055 København K · Tlf. 3346 4690 · Fax · Mail fnforbundet@fnforbundet.dk